BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Co to jest służba przygotowawcza?

Co to jest służba przygotowawcza?

Służba przygotowawcza  jest to rodzaj służby wojskowej  przeznaczony dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają  podjąć obowiązki w ramach NSR.

 

Kto może ubiegać się o przyjęcie do służby przygotowawczej?

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na trzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, przedstawiając jednocześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem, skróconym odpisem aktu urodzenia, informacją z Krajowego Rejestru Karnego oraz inne dokumenty, które będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Kto kształci żołnierzy służby przygotowawczej i jak długo trwa szkolenie?

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie realizowane w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia.

Okres szkolenia w ramach służby będzie wynosił:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera do 6 miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera do 5 miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do 4 miesięcy.


Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będzie zakończone egzaminem. Osobom, które ukończą służbę z wynikiem pozytywnym Wojskowy Komendant Uzupełnień nada przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę w ramach narodowych Sił Rezerwowych na podstawie kontraktu.

 

Jakie są należności żołnierza służby przygotowawczej?

Żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje uposażenie: dla oficerów - uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego to jest 1500 zł ;

 • dla podoficerów -  w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego to jest 1000 zł;
 • dla szeregowych - w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego to jest 750 zł.


Studiujący kandydaci mają możliwość odbycia służby przygotowawczej w czasie studiów. Ochotnicy, którzy zdecydują się na pełnienie służby przygotowawczej w czasie przerw wakacyjnych, będą kształceni na potrzeby korpusu podoficerów z uwagi na posiadane średnie wykształcenie.


Osoba ubiegająca się o powołanie o służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień dołączając do niego następujące dokumenty:

 • odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów,
 • życiorys lub CV,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • do wniosku należy dołączyć dowód osobisty,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)  NIE jest WYMAGANA.

Obowiązkowo kserokopia każdego załączonego dokumentu (oryginał do wglądu)!

 

W  przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej. Do wniosku dołącza się także inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na jego rozpatrzenie(certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub specjalizacji zawodowych, zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu).

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych