BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Żołnierze zawodowym może zostać...

Żołnierzem zawodowym może zostać pełnoletni obywatel polski, zarówno kobieta, jak i mężczyzna o nieposzlakowanej opinii, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednym z trzech korpusów osobowych: oficerów, podoficerów i szeregowych.

Zawodową służbę wojskową można pełnić jako służbę stałą lub przez czas określony w kontrakcie, tj. jako służbę kontraktową. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) regulują zasady ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych:

  • dla kandydatów spośród osób cywilnych poprzez pełnienie służby kandydackiej;
  • dla żołnierzy rezerwy;
  • dla osób z innych służb mundurowych.

Zasady powoływania, przebiegu służby, a także podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe, uposażenie, publiczna działalność żołnierzy zawodowych oraz zasady zwalniania ze służby wojskowej określone są w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 z późn. zm.).

System motywacyjny dla żołnierzy zawodowych:

  • uposażenie zależne od zajmowanego stanowiska służbowego;
  • możliwość rozwoju służbowego;
  • dodatek za długoletnią służbę wojskową;
  • dodatek specjalny za wykonywanie lotów, wychodzenie na morze, nurkowanie, wykonywanie skoków ze spadochronem, rozminowywanie terenu, pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia, zwalczanie terroryzmu;
  • ekwiwalent finansowy na wynajem mieszkania zróżnicowany ze względu na koszty tego wynajmu w poszczególnych garnizonach;
  • dodatek za posiadane klasy kwalifikacyjne dla podoficerów i szeregowych;
  • dodatek za rozłąkę z rodziną;


Dodatkowo żołnierze odchodzący ze służby będą objęci działaniami rekonwersyjnymi, zapewniającymi uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanie pomocy w zatrudnieniu i pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

WSTĄP DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Korpus szeregowych zawodowych to całkowicie nowy korpus osobowy w polskiej armii. Został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:

• żołnierz służby kandydackiej, posiadający ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia;

• szeregowy lub starszy szeregowy rezerwy, który odbył pełną zasadniczą służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową.

PODOFICEROWIE - KRĘGOSŁUP ARMII

Zmienia się rola podoficerów w Wojskach Lądowych. To oni są bezpośrednimi dowódcami i wychowawcami podporządkowanych im żołnierzy. To właśnie oni przede wszystkim bezpośrednio szkolą żołnierzy oraz są dowódcami drużyn, zespołów (załóg). W związku z tym, w stosunku do nich, wymaga się szczególnych kwalifikacji etyczno - moralnych.

Do korpusu podoficerów zawodowych może być powołany:
• żołnierz służby kandydackiej, posiadający ukończoną szkołę średnią, mianowany na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
• podoficer rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Ponadto, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, na stopień wojskowy kaprala (mata) może być mianowany, po zdaniu egzaminu na podoficera, szeregowy zawodowy, który ukończył szkołę średnią i posiada bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

SZANSA NA GENERALSKIE SZLIFY

Wrocławska Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych przygotowuje przyszłych dowódców i specjalistów. Na uczelni funkcjonują dwa modele kształcenia kadr oficerskich. Pierwszy dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych realizowany w ramach Studium Oficerskiego. Drugi dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających maturę realizowany w trakcie trwających studiów stacjonarnych. Absolwenci mianowani są na stopień podporucznika i kierowani do służby w jednostkach wojskowych.

Ponadto, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) może być mianowany, po odbyciu szkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera, podoficer zawodowy lub szeregowy zawodowy, który ukończył studia wyższe i posiada bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej.

Żołnierze rezerwy powinni posiadać :

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy,  książeczka wojskowa, dowód osobisty oraz inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

Kwalifikacje realizowane są w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną (sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną (rozmowa kwalifikacyjna).

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych