BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI

STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA

zatwierdzony uchwala nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK

z dnia 21 czerwca 2008 r.

 

1.    Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu „Statusem HDK”, objęci są honorowi dawcy krwi, którzy:

 

- w celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka bezinteresownie oddają krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie pieniężnej czy w naturze, które mogą być uznane za bezpośredni ekwiwalent pieniężny i działają zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiącymi najpełniejsze potwierdzenie

idei ludzkiego braterstwa.

- są członkami zwyczajnymi Polskiego Czerwonego Krzyza w rozumieniu §11.1 statutu PCK.

- krwiodawcami wspierającymi działania Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz rozwoju ruchu HDK PCK.

 

2. Nie są uważane za wynagrodzenie:

 

a) napoje i posiłek regeneracyjny podawane po oddaniu krwi lub jej składników,

b) badanie lekarskie wykonane honorowemu dawcy krwi w celu upewnienia się czy stan jego zdrowia pozwala na donacje,

c) opieka nad honorowym dawca po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,

d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badan lekarskich, zaleconych honorowemu dawcy krwi przez lekarza publicznej służby krwi,

e) przedmioty o charakterze propagandowym wręczone dawcy krwi,

f) środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK,

g) korzystanie z nabytych uprawnień do:

- ulg i zniżek przy zakupie leków,

- otrzymywania bezpłatnie leków,

- ulg i zwolnień z opłat za przejazdy środkami komunikacji masowej,

- ulgi podatkowej,

h) nagrody i upominki otrzymywane za udział w konkursach HDK,

i) nagrody i gratyfikacje otrzymywane za inne niż oddawanie krwi działania na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

3. Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i reguł postepowania:

 

a) dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników, w jakiejkolwiek postaci,

b) anonimowość dawcy i biorcy (poza uzasadnionymi przypadkami).

 

4. Honorowy dawca krwi PCK ma obowiązek:

 

a) dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, wiedząc,

jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,

b) wyróżniać się postawa etyczna, zasługującą na uznanie społeczne,

c) być rzecznikiem idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

d) co najmniej raz w roku bezinteresownie oddać swoja krew lub jej składniki,

e) w przypadku braku możliwości oddania krwi, wynikającej ze stanu zdrowia – aktywnie uczestniczyć w propagowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

f) uzgadniać z pracodawcą termin zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym

badania lekarskiego,

g) rzetelnie informować lekarza przeprowadzającego badania lekarskie przed poborem krwi o wszelkich zauważonych u siebie zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddanie krwi, przyjmowanych lekach, a także zdarzeniach mogących mieć znaczenie przy kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników,

h) przestrzegać postanowień „Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK”,

i) przestrzegać postanowień niniejszego "Statusu".

 

5. Honorowemu dawcy krwi PCK przysługują uprawnienia, gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi:

 

a) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badan lekarskich, zaleconych  przez lekarza publicznej służby krwi,

b) posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,

c) ulgi i zwolnienia z opłat za leki,

d) zrzeszanie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych w „Regulaminie Klubów HDK PCK”,

e) możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża,

f) możliwość otrzymania za zasługi w promocji i rozwoju honorowego krwiodawstwa

odznaczeń państwowych na warunkach określonych w „Zasadach wyróżniania

i odznaczania honorowych dawców krwi PCK”.

 

6. Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie „Kodeksu Etycznego Honorowego Krwiodawstwa", aprobowanego przez XXIV Międzynarodowa Konferencje Czerwonego Krzyża w Manilii w 1981 r. oraz „Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego – nieodpłatnego dawstwa krwi Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca” – Genewa sierpień 1990 r.

 

7. Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status Honorowego Dawcy Krwi zatwierdzony Uchwala nr 32/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych