BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Garnizon

Terytorialny zasięg właściwości Dowódcy Garnizonu Przemyśl.

 

Dowódcą Garnizonu Przemyśl jest dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich - 

 

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Garnizonu na podstawie pkt. 519 Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono nw. osoby funkcyjne garnizonu:

1. Dowódca Garnizonu

                        ppłk Marcin DUSZA

                        Dowódca 5 bsp

2.  Zastępca Dowódcy Garnizonu

 mjr Rafał KLUZ

 Z-ca D-cy – Szef Sztabu 5 bsp

3.  Szef Logistyki Garnizonu

 

                                    por. Roman NOWACZYK

Szef S-4 5 bsp

4.  Komendant Garnizonu Przemyśl

kpt. Bogdan ANTONIK 

Szef S-2 5 bsp

5.  Inspektor Ochrony ppoż. Garnizonu

p. Arkadiusz MACHAJ

Inspektor ppoż. 5 bsp

6  Kapelan Rzymsko-Katolicki Garnizonu

ks. por. Krzysztof ZIOBRO

7.  Kapelan Prawosławny Garnizonu

ks. ppłk Jerzy MOKRAUZ

ADRES:

Dowódca Garnizonu Przemyśl

ul. 29 listopada 1

37 – 700 Przemyśl

tel. / fax 261 171 330

 

            Garnizon Przemyśl z siedzibą w m. Przemyśl zajmuje obszar o powierzchni 4996,3 km2. Obejmuje miasta i gminy o statusie miejskim tj. Przemyśl, Sanok, Brzozów, Ustrzyki Dolne. Garnizon położony jest nad rzekami San i Wiar. W garnizonie Przemyśl dyslokowanych jest 12 jednostek i instytucji wojskowych o różnej podległości:

1. Placówka Żandarmerii Wojskowej Przemyśl – Oddział Kraków;

2. Parafia Wojskowa Przemyśl

3. Prawosławna Parafia Wojskowa Przemyśl

4. 5.batalion strzelców podhalańskich, Przemyśl, 21 BSP;

5. 1.batalion czołgów, Żurawica, 21 BSP;

6. Podzespół Rozpoznania Radiowego – 2.ORel Przasnysz;

7. Ośrodek Szkolenia Górskiego Trzcianiec, Pion szkolenia 21 BSP.

8. 35.pluton namierzania radiowego Przemyśl – 1.ORel Grójec

9. 83.pluton rozpoznania radioelektronicznego Przemyśl – 1.ORel Grójec

10. Rejonowe Warsztaty Techniczne –  Inspektorat Wsparcia SZ;

11. Węzeł Łączności Przemyśl - Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie;

12. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku – WSZW Rzeszów.

           

        Garnizon Przemyśl obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1118) swoim zasięgiem obszar pięciu powiatów i obszar m. Przemyśl:

1)    powiat przemyski;

2)    powiat sanocki;

3)    powiat leski;

4)    powiat bieszczadzki;

5)    powiat brzozowski.

Ponadto zgodnie z  pkt. 6. § 2.1. powyższego Rozporządzenia do zadań dowódców garnizonów należy: kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowywania i przeprowadzania uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych.

 

Główne zadania Dowództwa Garnizonu

   • koordynowanie zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych wykonywanych przez jednostki wojskowe stacjonujące na terenie garnizonu;
   • zapewnianie, we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową, przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku publicznego w garnizonie;
   • współuczestniczenie w organizowaniu przedsięwzięć związanych z udziałem pododdziałów (oddziałów) wojskowych w reagowaniu kryzysowym;
   • współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania cmentarzy wojskowych, mogił żołnierskich oraz miejsc pamięci narodowej;   
   • kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzania uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych;
   • współdziałanie w opracowaniu planów rozwoju garnizonu;
   • koordynowanie i organizowanie działalności usługowej i socjalno-bytowej oraz sposobu korzystania z garnizonowych obiektów logistycznych dla jednostek wojskowych garnizonu, jednostek wojskowych spoza garnizonu i żołnierzy przebywających czasowo na jego terenie;
   • koordynowanie realizacji zadań państwa-gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych na terenie garnizonu;
   • określanie potrzeb i sposobu wykorzystania wojskowej infrastruktury transportowej oraz sprzętu transportowo-przeładunkowego na terenie garnizonu;
   • udzielanie doraźnej pomocy jednostkom wojskowym i żołnierzom przebywającym czasowo na terenie garnizonu, przedłużać w razie potrzeby terminy ważności dokumentów podróży na podstawie pkt. 554 ppkt. 10 Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. Szt. Gen. 1613/2009 oraz § 11 Rozporządzenia MON z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie urlopów żołnierzy  w czynnej służbie wojskowej) oraz prowadzić stosowną ewidencję;
   • ustalanie rodzaju umundurowania noszonego podczas realizacji przedsięwzięć garnizonowych.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych