5 batalion strzelców podhalańskich

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 lipca 2020
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTOR w klubie 5 bsp (1/2 etatu)
Dowódca Jednostki Wojskowej 3928 w Przemyślu, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika resortu obrony narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktor

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)  wykształcenie wyższe nie wymagany staż pracy  lub średnie i 1 rok stażu pracy,

2)  umiejętność obsługi komputera,

3)  umiejętność pracy w pakiecie MS OFFICE,

 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)    znajomość specyfiki pracy w wojsku (terminologia, droga służbowa, zasady      opracowywania dokumentów),

2)    umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą – mile widziane przygotowanie pedagogiczne;

3)    umiejętność tworzenia warunków do rozwijania zainteresowań;

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    przygotowanie i prowadzenie wycieczek historycznych i literackich na  terenie uprawnień przewodnickich instruktora.

2)    dbałość o salę tradycji, wzbogacanie jej zbiorów, właściwe ich przechowywanie oraz zabezpieczenie w oparciu o obowiązujące dokumenty normatywne.

3)    organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

4)    współpraca z oddziałem wojskowym PTTK im. „Twierdzy Przemyśl" przy organizacji imprez turystycznych.

5)    prowadzenie kół zainteresowań;

6)    prowadzenie dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy.

7)    propagowanie w środowisku garnizonu imprez turystycznych i krajoznawczych organizowanych przez wojskowe oddziały PTTK.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku.

1)  wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu;

2)  czas pracy – 20 godzin tygodniowo;

3)  stanowisko i wynagrodzenie – instruktor (klub – 5 batalion strzelców podhalańskich, wynagrodzenie 1 438,50zł. brutto,

4)  miejsce pracy – 5 batalion strzelców podhalańskich, ul. 29 Listopada 1, 37-700 Przemyśl.

 1. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys (CV),

2)  list motywacyjny,

3)  kopie świadectwa pracy,

4)  kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5)  kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 1. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych)”.
 3. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„NABÓR NA STANOWISKO: Instruktor (klub 5 bsp) w Jednostce Wojskowej 3928 w Przemyślu” należy składać osobiście
  w Jednostce Wojskowej 3928 (sekcja personalna) lub kierować drogą pocztową na adres:

Jednostka Wojskowa3928,

ul. 29 Listopada 1, 37-700 Przemyśl

w terminie do dnia 20.08.2020 r. (liczy się data wpływu).

 1. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne), o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń oraz na stronie internetowej Jednostki.
generuj pdf
go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

  
 • BIP