5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Garnizon

 

Terytorialny zasięg właściwości Dowódcy Garnizonu Przemyśl.
 
Dowódcą Garnizonu Przemyśl jest dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich -
 
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Garnizonu na podstawie pkt. 519 Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono nw. osoby funkcyjne garnizonu:
 
1. Dowódca Garnizonu
 
 ppłk Marcin ZALEWSKI
 
 Dowódca 5 bsp

2.  Zastępca Dowódcy Garnizonu
 
 mjr Bogdan ANTONIK
 
Z-ca D-cy – Szef Sztabu 5 bsp
 
3.  Szef Logistyki Garnizonu
 

por. Robert OSIADŁY

 Szef S-4 5 bsp
 
4.  Komendant Garnizonu Przemyśl

 kpt. Mateusz ŻUR

  Szef S-2 5 bsp
 
5.  Inspektor Ochrony ppoż. Garnizonu

  p. Arkadiusz MACHAJ

  Inspektor ppoż. 5 bsp
 
6  Kapelan Rzymsko-Katolicki Garnizonu

   ks. mjr Rafał KAPROŃ

7.  Kapelan Prawosławny Garnizonu

   ks. ppłk Jerzy MOKRAUZ
 
ADRES:

Dowódca Garnizonu Przemyśl
ul. 29 listopada 1
37 – 700 Przemyśl
tel. / fax 261 171 330
 
 
 
            Garnizon Przemyśl z siedzibą w m. Przemyśl zajmuje obszar o powierzchni 4996,3 km2. Obejmuje miasta i gminy o statusie miejskim tj. Przemyśl, Sanok, Brzozów, Ustrzyki Dolne. Garnizon położony jest nad rzekami San i Wiar. W garnizonie Przemyśl dyslokowanych jest 12 jednostek i instytucji wojskowych o różnej podległości:
 
1. Placówka Żandarmerii Wojskowej Przemyśl – Oddział Kraków;
2. Parafia Wojskowa Przemyśl
3. Prawosławna Parafia Wojskowa Przemyśl
4. 5.batalion strzelców podhalańskich, Przemyśl, 21 BSP;
5. 1.batalion czołgów, Żurawica, 21 BSP;
6. Podzespół Rozpoznania Radiowego – 2.ORel Przasnysz;
7. Ośrodek Szkolenia Górskiego Trzcianiec, Pion szkolenia 21 BSP.
8. 35.pluton namierzania radiowego Przemyśl – 1.ORel Grójec
9. 83.pluton rozpoznania radioelektronicznego Przemyśl – 1.ORel Grójec
10. Rejonowe Warsztaty Techniczne –  Inspektorat Wsparcia SZ;
11. Węzeł Łączności Przemyśl - Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie;
12. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku – WSZW Rzeszów.
 
           
        Garnizon Przemyśl obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1118) swoim zasięgiem obszar pięciu powiatów i obszar m. Przemyśl:
 
1)    powiat przemyski;
2)    powiat sanocki;
3)    powiat leski;
4)    powiat bieszczadzki;
5)    powiat brzozowski.
 
Ponadto zgodnie z  pkt. 6. § 2.1. powyższego Rozporządzenia do zadań dowódców garnizonów należy: kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowywania i przeprowadzania uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych.
 
 
 
Główne zadania Dowództwa Garnizonu
 
koordynowanie zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych wykonywanych przez jednostki wojskowe stacjonujące na terenie garnizonu;zapewnianie, we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową, przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku publicznego w garnizonie;współuczestniczenie w organizowaniu przedsięwzięć związanych z udziałem pododdziałów (oddziałów) wojskowych w reagowaniu kryzysowym;współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania cmentarzy wojskowych, mogił żołnierskich oraz miejsc pamięci narodowej;    kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzania uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych; współdziałanie w opracowaniu planów rozwoju garnizonu;koordynowanie i organizowanie działalności usługowej i socjalno-bytowej oraz sposobu korzystania z garnizonowych obiektów logistycznych dla jednostek wojskowych garnizonu, jednostek wojskowych spoza garnizonu i żołnierzy przebywających czasowo na jego terenie; koordynowanie realizacji zadań państwa-gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych na terenie garnizonu; określanie potrzeb i sposobu wykorzystania wojskowej infrastruktury transportowej oraz sprzętu transportowo-przeładunkowego na terenie garnizonu; udzielanie doraźnej pomocy jednostkom wojskowym i żołnierzom przebywającym czasowo na terenie garnizonu, przedłużać w razie potrzeby terminy ważności dokumentów podróży na podstawie pkt. 554 ppkt. 10 Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. Szt. Gen. 1613/2009 oraz § 11 Rozporządzenia MON z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie urlopów żołnierzy  w czynnej służbie wojskowej) oraz prowadzić stosowną ewidencję; ustalanie rodzaju umundurowania noszonego podczas realizacji przedsięwzięć garnizonowych.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP