5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uroczystości Państwowe, Religijne, Wojskowe

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

„Ceremoniał Wojskowy …” nie ustala w sposób arbitralny wszystkich szczegółów organizowanych uroczystości. W uzasadnionych przypadkach ich organizatorzy,  w uzgodnieniu z dowódcą, który wystawia wojskową asystę honorową, mogą wprowadzić zmiany wynikające przede wszystkim ze specyfiki jednostki (instytucji) wojskowej, miejsca i okoliczności realizowanych uroczystości, wykonywanych zadań szkoleniowych oraz możliwości i posiadanych środków. Zmiany te nie mogą być jednak sprzeczne z ogólnymi  zasadami określonymi w Ceremoniale Wojksowym.

 

Na podstawie Decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz. 317) – wprowadzenie Ceremoniału Wojskowego:

 
   W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa(1). Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru(2). Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć  w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.                                                                                

   O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych oraz uroczystościach poza granicami kraju decyduje Minister ON (3), a jej skład określa w swoim rozkazie Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca GW (4).

   O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON(5), a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

    W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład(6) zgodnie z posiadanymi możliwościami.

  Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku są:

1.  „Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej” (7)

2. „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”(8).

    

    Zadania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach ujmuje się w „Planach współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok …..”.

     W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów...” oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej...”, ich organizatorzy(9) kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie. W przypadku, gdy w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, kierują wniosek do Dowódcy GW(10).

 

    Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu(11) lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu ceremoniału wojskowego. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON(12).

Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzić rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych.
W trakcie rekonesansu omawia się i uzgadnia zagadnienia dotyczące przygotowania miejsca uroczystości, jego dekoracja, sposób ustawienia wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości, mając na uwadze godny i sprawny jej przebieg.

          Określając skład i miejsce ustawienia wojskowej asysty honorowej należy dążyć do właściwego jej wyeksponowania oraz zapewnienia szacunku symbolom państwowym i wojskowym. Uwzględnia się także przebieg uroczystości (meldunki, odczytanie apelu, wręczanie wyróżnień itp.). Ponadto należy przyjmować założenie, że przy dużej liczbie zaplanowanych do złożenia w czasie uroczystości wieńców i wiązanek, pierwsze z nich niosą i składają żołnierze, a pozostałe – samodzielnie delegacje w kolejności ustalonej przez organizatora.

 

(1) Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej;

(2) Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości jest do pobrania w zakładce: Do Pobrania;

(3) Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych;

(4) Nie dotyczy pogrzebów. Skład wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe wyznacza dowódca garnizonu w porozumieniu z organizatorem uroczystości;

(5) Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych;

(6) Dowódca garnizonu ustala również rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych;

(7) Propozycje do ramowego planu składają urzędy państwowe, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Prezesa RM, DWSZ, SG WP, DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, DGW – w terminie do 10 maja;

(8) Propozycje do planu składają organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni do dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub pomocy logistycznej; w razie zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości – w terminie do 10 września;

(9) Władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szkoły i inni partnerzy społeczni;

(10) Wniosek o udział orkiestry wojskowej w uroczystości na terenie Garnizonu Przemyśl należy skierować na adres - Dowódca Garnizonu Przemyśl;

(11) Do zadań dowódcy garnizonu należy kierowanie całokształtem zadań związanych
z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzenia uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych;

(12) Projekt Apelu Pamięci, Apelu Poległych (uwzględniający wezwania smoleńskie) należy przesłać na adres Dowódcy Garnizonu Przemyśl minimum dwa tygodnie przed planowaną uroczystością celem przedłożenia go do akceptacji odpowiedniej komórki organizacyjnej w MON.

Udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach na terenie Garnizonu Przemyśl, które są zawarte w dokumencie „Plan współpracy 5 batalionu strzelców podhalańskich z  organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok …” oraz organizowania uroczystości, których nie obejmuje powyższy „Plan …”, wymaga wystąpienia z wnioskiem do Dowódcy Garnizonu w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą uroczystości. Wzór wniosku określa „Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” - do pobrania  

  Wymagane dokumenty:

- wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej;

- scenariusz uroczystości;

- projekt Apelu Pamięci, Apelu Poległych.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP