5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uroczystości pogrzebowe

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ
Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

Organizacja uroczystości pogrzebowych osób zasłużonych dla środowiska wojskowego z udziałem wojskowej asysty honorowej. Zasady udziału asysty honorowej określa „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", który stanowi załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz. 317) - pogrzeby z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

1.      Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:

- kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział  bez pocztu sztandarowego);

- orkiestra wojskowa (trębacz, werblta);

- poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki);

- posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni);

- żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni);

- żołnierze do składania wieńców i wiązanek;

- żołnierze do niesienia odznak, orderów i odznaczeń;

- żołnierze do posługi liturgicznej;

Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

2.      Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

3.  Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie Dowódca Garnizonu, właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane siły i środki.

4.      O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

1)  dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

2)  kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

3)  kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

4)  żołnierzy w służbie czynnej;

5)  byłych żołnierzy zawodowych;

6) szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej) decyduje Dowódca Garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

5.   Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ RP, decyzja Dowódcy Garnizonu o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową nie jest obligatoryjna. Przed podjęciem decyzji Dowódca Garnizonu może:

1)   zasięgnąć opinii o osobie zmarłej od organizatora pogrzebu (organizator pogrzebu winien dołączyć do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby);

2)   skonsultować przedstawioną opinię z przedstawicielami organizacji i środowisk kombatanckich, właściwymi organami rządowymi lub samorządowymi, w tym z Instrumentem Pamięci Narodowej (IPN).

6. Osoba upoważniona przez rodzinę zmarłego, składająca wniosek o wojskową asystę honorową powinna posiadać następujące dokumenty:

1)  wypełniony „Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej”, w zakładce do pobrania;

2) dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego.

7. Odznaczenia państwowe dla których jest przewidziane  niesienie na poduszkach, przestawienie stosownych dokumentów o ich przyznaniu (decyzja lub legitymacja).

1)  w przypadku żołnierzy zawodowych, przebieg służby zmarłego do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Rzeszowie, ul. M. Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów, tel./faks  261 155 069.

8.   Wypełniony wniosek złożyć do Dowódcy Garnizonu Przemyśl. Decyzję o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Dowódca Garnizonu.

9.    Orkiestrę Wojskową do udziału w uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Piłsudzkiego 4, 00-909 Warszawa, faks 261 873 259).

10. Wszelkie informacje w formie elektronicznej, dotyczące przedsięwzięć realizowanych oraz będących w kompetencji Komendy Garnizonu Przemyśl, prosimy przesyłać na adres e-mail: bsp5@op.pl lub na adres: Dowódca Garnizonu Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. 29 listopada 1, faks: 261 171 330.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP